Algemene Voorwaarden

1) ALGEMEEN

1.1) Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen 13thFool, gevestigd Bevelsesteenweg 26A te 2222 Itegem met ondernemingsnummer 0806.122.953, en de KLANT zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen 13thFool en de KLANT, zowel wat betreft goederen als diensten.
1.2) De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de KLANT wordt door 13thFool uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de samenwerkingsovereenkomst.

2) OFFERTES

2.1) Offertes zijn steeds vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig. Ze zijn bindend na ondertekening van de zaakvoerder.
2.2) De prijzen van onze offertes zijn exclusief BTW.

3) BESTELLINGEN

3.1) De KLANT verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken, welke zouden voortspruiten uit het niet-verlenen van deze informatie.
3.2) Elke annulerings- of wijzigingsaanvraag dient schriftelijk te worden gedaan en zal leiden tot de toepassing van een schadevergoeding van 20% van de bestelbon of meer, indien de schade die 13thFool lijdt door deze annulering of wijziging hoger is. De vergoeding dekt vaste en variabele kosten en gelijke winstderving, zonder dat 13thFool ertoe gehouden is enige schade in detail aan te tonen. De annulering is enkel geldig mits schriftelijke aanvaarding door 13thFool.

4) LEVERINGEN & LEVERINGSTERMIJNEN VAN GOEDEREN

4.1) Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Overeengekomen levertermijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen maar elke aansprakelijkheid van 13thFool of schadeloosstelling wegens vertraagde levering of uitvoering, om gelijk welke reden, wordt uitgesloten. Dergelijke overschrijding van de levertijd ontheft de KLANT bovendien niet van zijn verplichtingen.

5) RISICO’S

5.1) De KLANT draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip nog leveringen moeten worden verricht.
5.2) Indien de KLANT producten terugzendt zullen deze pas voor risico van 13thFool zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.

6) BETALINGSTERMIJNEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1) De betalingstermijn wordt steeds vermeld op de 13thFool factuur.
6.2) De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zonder voorafgaande ingebrekestelling is er verwijlintrest verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke intrestvoet.
6.3) Indien de KLANT in gebreke is te betalen, is 13thFool niet verplicht tot verdere levering van goederen of diensten en kan 13thFool tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.
6.4) De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen worden uitgegeven in de mate van de levering.
6.5) Als een factuur op de 30ste dag na de vervaldatum nog steeds onbetaald is, zal 13thFool het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst te verbreken zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, zonder dat er door de KLANT een schadevergoeding kan worden bedongen.
6.6) Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van 13thFool tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. Tot dat ogenblik is de KLANT verboden goederen over te dragen, om te vormen, in pand of als waarborg te geven of in welke vorm dan ook aan derden uit te lenen of er op gelijke welke wijze over te beschikken. In geval van niet tijdige betaling door de KLANT kunnen de geleverde goederen onmiddellijk door 13thFool worden teruggevorderd zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling.

7) INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1) Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de KLANT ter beschikking gestelde producten berusten bij 13thFool, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van de intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

8) GEGEVENSBESCHERMING

8.1) 13thFool en de KLANT zullen handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of in het Engels “GDPR”).

9) ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

9.1) De aansprakelijkheid van 13thFool is in alle gevallen steeds beperkt tot maximum het bedrag van de geleverde goederen en diensten met betrekking tot het element dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van 13thFool.
9.2) Aansprakelijkheid van 13thFool voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
9.3) De KLANT aanvaard dat alle schade of diensten voor herstelling of correcties, die voortvloeien uit gebreken of onverenigbaarheid van apparatuur of software niet verhaald kan orden op 13thFool. De productaansprakelijkheid voor hardware, software en services van derden blijft altijd rechtstreeks bij de betreffende fabrikant of service provider. 13thFool zal de KLANT wel steeds zo goed mogelijk bijstaan bij eventuele vorderingen inzake productaansprakelijkheid bij de betreffende fabrikant of dienstverlener en zal garanties opvolgen zoverre zij van toepassing zijn op de aangekochte goederen en diensten.
9.4) 13thFool kan voor het uitvoeren van een overeenkomst beroep doen op de diensten van derden, hetzij in onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. 13thFool blijft ten aanzien van de KLANT evenwel aansprakelijk voor deze derden.
9.5) De KLANT is zelf verantwoordelijk voor het correct (legaal) toepassen en gebruiken van software licenties. 13thFool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van illegale software bij de KLANT en heeft het recht om alle samenwerking op te schorten tot deze gelegaliseerd zijn.

10) BETWISTINGEN

10.1) Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 7 werkdagen na ontvangst.
10.2) Klachten ontheffen de KLANT niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de op factuur vermelde termijn.
10.3) In geval van betwisting is enkel de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van deze overeenkomst worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.

11) NIETIGHEID

11.1) Elk beding dat strijdig is met dwingende bepalingen van Belgisch recht zal telkens indien mogelijk worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van één of andere bepaling de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

NL